Металлургиялық кремний алу процесінде шихта компоненттерінің өзара әрекеттесуін термодинамикалық талдау

PDF https://doi.org/10.53939/15605655/2022_3_56 Дантаева А.З., Ибраев М.Б., Сұлтамұрат Г.И. Түйіндеме. Қалпына келтіру процесінің теориялық негіздері және электр доғалы пештерде кремний балқыту технологиясы қарастырылған. Термодинамиканы, реакция кинетикасын және балқу процесінің механизмдерін зерттеу нәтижелері келтірілген. Өндіріс мәселелері: шикізат өнімін дайындау, балқыту, қайта өңдеу және газдан тазарту. Көміртекті процестің физика-химиялық модельдері әзірленді, ұсынылды және өнеркәсіптік жағдайда сыналды (ЖШС «Тау-Кен-Темір»), бұл балқытудың…

Металлургия өндірісінде қалдықтарды тиімді пайдалану проблемалары

PDF https://doi.org/10.53939/15605655/2022_3_46 Темирбаева Г.Р., Укибаева Г.К. Аңдатпа. Әлемдік экономиканың қарқынды дамуы өндірістің жоғары өсу қарқынын туғызды және өнеркәсіптік айналымның үлкен саны шикізат және отын-энергетикалық ресурстарды тартты. Табиғи ресурстардың шексіз екенін ескере отырып, шикізатты тиімді ұтымды өңдеу жолымен оларды пайдалануды жақсарту қажет. Алайда өндірістің дамуы және отандық экономикада жоғары технологияларды енгізудің әлсіз деңгейі техногендік сипаттағы қалдықтар…

Функционалды жабындыларды қолдану үшін қарқынды пластикалық деформацияның аспаптық тез кесетін Р6М5 болаттың беткі қабатының құрылымына әсерін зерттеу

МРНТИ 55.22.19, 53.43.03                                                                          №2 (2021 г.) Абдирова Р. Д., Тусупкалиева Э. А., Машеков С.А. Мақалада зерттеулерді жүргізу үшін бұрандалы жұмысшы…

Қазақстанның металлургиялық кәсіпорындарында автогенді өндірістік схемалардың сапасын бағалау

МРНТИ 53.37                                                                                    №3 (2020г.) Кажикенова С.Ш., Шалтаков С. Н.   Қазақстанның металлургиялық кәсіпорындарында мыс өндірісінің технологиялық схемаларының математикалық модельдері құ- растырылды. Әрбір қайта бөлу мен жалпы технологиялық схеманы бағалау үшін жаңа есептік формулалар алынды. Күрделі жүйелердің иерархиялық құрылымының идеалды математикалық моделі әзірленді. Жезказганцветмет, Балхашцветмет, Казцинк, KAZ Minerals Bozshakol Қазақстан кәсіпорындарында мыстың нақты металлургиялық өндірісінің технологиялық…

Металлургиялық кремнийді алу процесінде шихта компоненттерінің арасындағы өзара әрекеттесулердің термодинамикалық талдауы

МРНТИ 53.03.03                                                                              №2 (2020г.) Дантаева А.З., Ибраев М.Б., Сұлтамұрат   Г.И.   Қалпына келтіру процесінің теориялық негіздері және электр доғалы пештерде кремнийді балқыту технологиясы қарастырылған. Термодинамиканы, әрекеттесу кинетикасын және балқыту процесінің механизмдерін зерттеу нәтижелері келтірілген. Өндіріс мәселелері: шихта дайындау, балқыту, қайта өңдеу және газдан тазарту көтерілген. Карботермиялық процестің физикалық-химиялық модельдері жасалып, ұсынылды және өнеркәсіптік жағдайда сынақтан…

Титан және хром тотықтары негізіндегі жүйелерді термодинамикалық-диаграммалық талдау арқылы титанды, хромитті шикізаттарды қайта өңдеуді технологиялық бағалау

МҒТАР 53.31.21                                                                                        №3 (2019г.) Нургали Н.З., Алмагамбетов М.С., Байсанов А.С., Жумагалиев Е.У., Келаманов Б.С. Жұмыста шикізат және энергетикалық ресурстарды ұтымды қолдануға мүмкіндік беретін оңтайлы технологиялық құрамын анықтау мақсатында хромит және титан шикізаттарын қайта өңдеуден түзілген балқытудың тотықты өнімдерін термодинамикалық-диаграммалық зерттеу нәтижелері келтірілген. Термодинамикалық-диаграммалық талдау (ТДА) күрделі математикалық аппарат елемегенде, фазалық құрылым диаграммасының көмегімен көп-компонентті жүйелердің неғұрлым…

Қолда бар орнақтардың конструкторлық шешімдерін талдау арқылы жаңа радиалды-ығыспалы орнағын жобалау

МҒТАР 53.01.77                                                                                        №3 (2019г.) Машеков С.А., Тусупкалиева Э.А., Нурахметова К.К., Нуртазаев А. Е., Нугман Е., Сембаев Н.С., Түкибай А.А., Бекбосынова Б.А. Баяндамада баспақтаумен біріктіріліп жасалған құрылымы жаңа радиальды-ығыстыру орнағы ұсынылған. Жұмыста техникалық әдебиеттерді талдау негізінде, сенімді және берік радиальды-ығыстыру орнағын жасаудың маңызды шарттарының бірі болып кішкентай саңлаулар мөлшерін иемденген машинаның құрылымын жасау екендігі анықталды. Мақалада…

Шлакты тотықсыздандырып кедейлендіру кезінде түсті металдардың, темірдің және мышьяктың өнімдер арасында бөлініп таралуы

МРНТИ 53.03.03                                                                                   №2 (2019г.) Жолдасбай Е.Е., Досмухамедов Н.К.   Түйіндеме. Жиналған және ағымдағы шлак қалдықтарының ауқымды көлемінің өсуі, бағалы металдарды алу үшін қосымша шикізат көзі ретінде оларды пайдаланудың жаңа тәсілдері мен шешімдерін іздестіруді талап етеді. Күрделі химиялық құрамымен және жоғары мыс мөлшерімен сипатталатын, автогенді балқыту және/немесе үздіксіз конвертерлеу шлактары ерекше қызығушылықты тудырады. Берілген жұмыста тәжірибелік…

Металл балқымаларын құюдың технологиялық параметрлерін болжау мақсатында гидродинамика теңдеулерін сандық интегралдау алгоритмі

МРНТИ 53.01.77                                                                                      №2 (2019г.) Кажикенова С. Ш., Мергембаева А.Ж.     Түйіндеме. Осы мақалада біз қысқа қашықтықты тәртібін ескере отырып, жоғары температуралы балқымалардың ағынының математикалық моделін ұсынамыз және статистикалық физика әдістерімен екінші тұтқырлық коэффициентін ескереміз. Зерттеудің мақсаты: кванттық потенциалды қолдану арқылы анықталған тұтқырлықтың корреляциялық функцияларын қамтитын гидродинамикалық теңдеулерді сандық шешу әдістерін енгізу, балқу ағынының жылдамдық профилін…

Құрамында мысы жоғары шлактарды көмірмен тотықсыздандырудың термодинамикалық заңдылықтары

МРНТИ 53.01.91, 52.01.91                                                                №1 (2019г.)   Досмухамедов Н.К., Жолдасбай Е.Е., Нурлан Г.Б.   Мысты концентраттарды бай штейнге және/немесе қаралы мысқа балқыту жағдайында құрамында мыспен бірге қоспа металдар, яғни Pb, Zn, As, Sb және басқалары бар көлемі үлкен бай шлактарды қайта өңдеуді ұйымдастырудың шешімін табу негізгі мәселе болып табылады. Мысқа бай шлактарды тотықсыздандырып жұтаңдату мыстың және…