Қазақстанда туристік өнімді дамыту мен жылжытуға арналған ақысыз интернет-ресурстар

PDF https://doi.org/10.53939/15605655/2021_3_20 Искакова А.Т. Түйіндеме. Интернет пайда болғаннан бері медиа әлемі үлкен өзгерістерге ұшырады. Бұрын туроператорлар мен дәстүрлі туристік агенттіктер өте маңызды рөл атқарған болатын. Өйткені оларсыз туристік процесс жүзеге аспас еді. Біз үнемі өзгеріп отыратын дүние әлемінде өмір сүретін болғандықтан, тақырып пен қызығушылықты әп-сәтте таңдауға болады. Интернет-құралдар маркетинг және жарнама саласындағы мамандар арасында кеңінен қолданыла бастады. Туризмнің…

Landsat TM/ETM-нен алынған, NDVI негізінде Алакөл алабының өсімдік жамылғысының өзгеру динамикасын талдау

МРНТИ 39.01.81, 36.33.27                                                                                         №2 (2020г.)   Сейтказы М.М., Таукебаева М.Т., Актымбаева А.С., Таукебаев О.Ж.  Мақалада Алакөл алабының өсімдік жамылғысының өзгеру динамикасын зерттеу нәтижелері берілген. Өсімдік жамылғысы әртүрлі физика-географиялық, климаттық ерекшеліктерімен, сондай-ақ зерттелетін аумақтың геоэкологиялық жағдайларымен байланысты өңірдің ерекшеліктерін анықтайтын индикаторлардың бірі болып табылады. Осыған байланысты мақалада қарастырылып отырған аумақта орналасқан метеостанциялардан алынған жауын-шашын деректерін және…

ДЗЗ қашықтықтан зондтау деректерін қазіргі өңдеу және талдау әдістері (Павлодар облысының Аққулы ауданы мысалында)

МРНТИ 39.03.15                                                                     №1 (2020г.) Скачать статью Берденов Ж.Г., Мендыбаев Е.Х., Джаналеева Г.М., Бекетова  А.Т. Бұл жұмыста әр түрлі дешифрлеу әдістемелерін зерттеуге негізделген орта қашықтықтағы космостық суреттерді талдау мен өңдеудің негізгі әдістері сипатталған. Жұмыста Landsat-7.8 құрылғысының 2016-2017 жылдардағы космостық түсірілімдеріне талдау жасалынған, кейін ArcGIS 10.1 бағдарламалық жасақтамасында өңделініп, Павлодар облысының Аққулы ауданының экологиялық компоненттерінің заманауи карталары…

Алакөл көлі бассейні табиғи туристік-рекреациялық ресурстарының құрауыштар бойынша интегралды бағасы

МҒТАР 39.19.31, 87.29.91                                                                               №4 (2018г.)   Мукаев Ж.Т., Озгелдинова Ж.О., Искаков   Ж.Н.      Келтірілген мақалада Алакөл көлі алабы ландшафтарының рекреациалық әлеуетін компоненттік интегралды тұрғыдан бағалау критерилері ұсынылған. Бұл әдістеме негізінде ландшафтарды компоненттік тұрғыдан бағалау жатыр, ол ландшафтты құрайтын көрсеткіштер сомасынан тұрады: жер бедері, климат, су нысандары мен топырақ-өсімдік жамылғысы, бұл бағалауда үш балды жүйе…

Модели государственно-частных партнерств в медицинском туризме

Статья посвящена вопросам развития медицинского туризма в Казахстане. Анализ современных тенденций в сфере предоставления услуг по медицинскому туризму в развивающихся странах мира, таких как ОАЭ, Таиланд, Турция, располагающих существенным опытом развития медицинского туризма на региональном и глобальном уровне, проведен для выявления возможностей Казахстана по внедрению медицинского туризма. В этих целях, статья выявляет нераскрытый потенциал Казахстана по предоставлению услуг медицинского туризма. Далее, статья выявляет механизм государственно-частных партнерств, который, на глобальном уровне, применяется для внедрения и развития медицинского туризма, особенно в развивающихся странах. В этой связи, статья рассматривает типологию государственно-частных партнерств (ГЧП), на основе которых выявлены соответствующие модели ГЧП, способные способствовать эффектному внедрению медицинского туризма в Казахстане. Актуальность и новизна данного исследования заключается в том, что авторами статьи была разработана модель государственно-частного партнерства, нацеленная на внедрение и дальнейшее развитие медицинского туризма в условиях Казахстана. Она предлагается широкому кругу многоцелевых пользователей, в том числе, предпринимателям, инвесторам, государственным и частным медицинским учреждениям, интересующимся в вопросах развития медицинского туризма. Ключевые слова: медицинский туризм, потенциал, механизм внедрения, государственно-частные партнерства, качество, эффективность медицины. 

Оценка пространственно-временной изменчивости самых жарких дней и ночей в теплый период года на северо-восточном склоне малого кавказа (в пределах Азербайджанской Республики)

Сулейманов Т.И., Сафаров С.Г., Рамазанов Р.Г.  

В статье на фоне региональных климатических изменений дана оценка одному из важнейших метеорологических показателей многолетней изменчивости жарких воздушных волн.  Были оценены показатели воздушных волн в период жарких месяцев с 1971-2009 г. г. Даны сведения о наиболее  жарких годах и в частности, днях и ночах, наблюдаемой максимальной температуры на разных участках   северо-восточного склона Малого Кавказа. Определён вывод, что для оптимального и более детального конструирования механизма климатических изменений на региональном уровне необходимы более глубокие исследования  тенденций многолетних климатических характеристик, среди которых температура воздуха и её экстремумы являются основным индикатором изменения климата.
Ключевые слова: малый Кавказ,  Азербайджанская Республика, изменение климата, индексы экстремальности климата, самый жаркий день, самая жаркая ночь.

Потенциал и перспективы развития туризма на территории проектируемого государственного природного резервата «Бокейорда» Западно-Казахстанской области

Аннотация. Проведенные научные исследования, посвящены проблемам охраны окружающей среды Казахстана на примере проводимого проекта, где приводятся результаты научного обоснования проектируемого государственного природного резервата «Бокейорда» Западно-Казахстанской области». В данном проекте при разработке и реализации основной целью был анализ проблем воздействия естественных и антропогенных факторов на уникальные природные комплексы, биологическое разнообразие и их туристско-рекреационные ресурсы. В ходе работы были исследованы и учтены природные условия, выявлены ключевые виды растений, животных, их современное состояния и оценка влияния на эти процессы человеческой деятельности, даны рекомендации по сохранению видов и их местообитания. На основе экосистемного анализа и ГИС-технологии определены наиболее важные для сохранения биоразнообразия участки, определены границы резервата, проведено зонирования функциональных участков и составлены карты.  Проанализировано современное состояние туристской деятельности. Выявлены основные факторы влияния для развития экологического, научно-познавательного и рекреационого туризма Западно-Казахстанского региона.
Ключевые слова: геоэкологическая оценка, экосистема, проектируемый государственный природный резерват, степи, флора, фауна, туристско-рекреационные потенциал, туризм

Оценка пространственно-временной изменчивости экстремальных величин температуры воздуха в теплом периоде года на Северо-Восточном склоне Малого Кавказа (в пределах Азербайджанской Республики)

 Аннотация Проведена оценка пространственно-временных закономерностей распределения жарких экстремумов температуры воздуха в тёплый период года на примере северо-восточного склона Малого Кавказа в пределах Азербайджанской Республики под влиянием глобальных климатических изменений. Впервые выявлены закономерности временного распределения таких показателей экстремальности температурного режима тёплого периода, как индексы летних дней и тропических ночей и тенденций их изменения за многолетний период. Среднее количество дней с летными днями с апреля до июля месяца увеличивается, далее – уменьшается. Наибольшее количество летних дней наблюдались на равниной части в июле (30,1-30,3 дней), а в горных районах в августе (2,7-12,5 дней). В целом наибольшее количество летних дней отмечено в Гяндже, наименьшее – в Гей-геле. Климатические условия с тропическими ночами наблюдались только на равнинных районах. Количество дней с тропическими ночами составило: в июне 1,2-4,3 дней, в июле 12,6-21,3 дней, в августе 10,7-14,9 дней, в сентябре 0,7-2,8 дней. В отдельные годы в горных станциях также наблюдались годы с тропическими ночами (в 2001 г. »14 дней).
Ключевые слова: изменение климата, летние дни, тропические ночи, северо-восточный склон Малого Кавказа.

Конфликты водопользования в пределах приграничной территории Казахстанско-Кыргызского сектора

Аннотация. Проанализированы основные причины возникновения конфликтов водопользования в пределах  приграничной территории казахстанско-кыргызского сектора. Рассмотрена проблема о чрезмерных потерях в водопользовании, вызванных большей частью устаревшей системой земледелия. Исследованы четыре типа конфликтов в водопользовании (на территории Кыргызстана), которые возникают в связи с использованием поливной воды. Предложены разные пути решения данных конфликтов: выработка стратегии в плане совместного водопользования,  меры правового характера, предшествующие переориентации водной политики на приграничных территориях Республики Казахстан и Кыргызской Республики, реформирование системы государственного управления и организации устойчивого водопользования и др.  Представлены возможности управления совместным использованием водных и гидроэнергетических ресурсов для достижения устойчивого природопользования, к которым, в первую очередь, относятся:  проведение водосберегающей политики, усиление координации действий национальных органов управления водными ресурсами в трансграничных бассейнах, сохранение качества воды в створах трансграничного вододеления и др.
Ключевые слова: водопользование, гидроэнергетические ресурсы, водные ресурсы, устойчивое природопользование, конфликты природопользования, приграничная территория, казахстанско-кыргызский сектор.

Плановые переформирования русла реки Урал за 30-летний период

Дана оценка плановых смещении русла реки Урал в пределах Западно-Казахстанской области. Определены плановые смещения русла Урала по аэрофотоснимкам 1978 года и космоснимкам 2012 года. Выявлено наибольшее значение среднегодового смещения русла на участке расположенном в степной зоне (3,6 м/год), что  объясняется водностью потока в верхнем течении. В степной зоне преобладают поперечные смещения относительно русла, а к пустынной зоне они сменяются продольными. Наибольшие изменения типов и размеров меандр происходят в пустынной зоне. Плановые смещения русла р. Урала и ее притоков  приводят к размыву населенных пунктов, дорог, трубопроводов, природоохранных объектов, сокращению ареала распространения, а иногда и к потере ценных видов растений и животных. Составлена тематическая карта «Оценка неблагоприятного воздействия русловой эрозии на земельные ресурсы области». Территория Западно-Казахстанской области отнесена к району со средней экологической напряженностью в руслах и поймах рек.
Ключевые слова: русловые процессы, русло, аэрофотоснимки, космоснимки, меандры, тип русла, размыв берегов.