Ұшқышсыз ұшу аппараттары басқаруға арналған радио сигналының таралуын талдау

PDF https://doi.org/10.53939/15605655/2023_4_6 Хабай А., Төлешов Е.А., Шадыманова А.А., Оразалы Е.Е., Байтұрғанова В.К. Түйіндеме: Ұшқышсыз ұшу аппараттары (ҰҰА) өндірістік әр саласында сондайақ әртүрлі әскери қосымшалары мен азаматтық қосымшаларында үлкен қызығушылыққа ие. Ұшу апараттарын жер станциялармен байланыструда, қолданылатын ақпарат алмасуға радиолық байланыс алгоритімін құрудың маңызы өте зор. Осы мақсатта бұл мақалада ұшу апаратын басқаруға арналған радио сигналының таралун,…

Оптикалық талшық негізінде ылғалдықты өлшейтін датчикті анықтау

PDF https://doi.org/10.53939/15605655/2022_2_35 Хабай А., Төлешов Е.А., Шадыманова А.А., Садықов С.Қ., Байтұрғанова В.Қ. Түйіндеме: Қазіргі таңда датчиктердің сезгіштік, селективтілік, сенімділігін және жауап беру уақыттарын одан әрі жетілдіру қажет. Оптикалық талшық негізіндегі ылғалдылықты өлшейтін датчик жоғары сезімталдыққа, тез жауап беруге, ықшамды көлеміне және анти-электромагниттік кедергі сияқты артықшылықтарына байланысты қызығушылығымен зерттелді. Фабри-Перо интерферометрлері (ФПИ) негізделген оптикалық талшықтың ылғалдылыққа байланысты ішкі…

Кәсіпорынның бизнес-процестерін петри желілері жәнеагенттік модельдеу көмегімен имитациялық модельдеудің негізгі аспектілері

МРНТИ 28.17.31                                                                 №1 (2021г.) PDF Исраилова С.Т., Муханова А.А., Исмаилова   А.А. Бұл мақалада Петри желілері және мультиагенттік модельдеу көмегімен бизнес үдерістерді имитациялық модельдеудің сұрақтары…

Сөйлеуді танудың заманауи әдістері

МРНТИ 28.23.37                                                                  №1 (2021г.) PDF Оралбекова   Д.О., Мамырбаев О.Ж. Бұл мақалада жасырын Марков модельдеріне (HMM) негізделген модельдердің негізгі идеялары, артықшылықтары мен кемшіліктері – Gaussian…

Кәсіпорынның ақпараттық ресурстарын қорғауда эксперттік бағалау әдісімен шығындану тәуекелділіктерін есептеу

МРНТИ 28.17.31                                                                                         №1 (2021г.) PDF Амирбай А.А., Муханова   А.А.   Мақалада ақпараттық…

Қазіргі заманғы ақылды үй жүйесінің ерекшеліктері

МРНТИ   28.17.31                                                                            №1 (2021г.) PDF Касымова А.Х., Сайлау Ә.М.   «Ақылды үйге» арналған электрониканың кез келген жиынтығы – пәтер,…

Оқу үдерісін ұйымдастыруда жаңа технологияларды қолдану

МРНТИ 28.01.45, 50.41.25                                                              №3 (2020г.) Дайнеко Е.А., Дузбаев Н.Т.,  Ипалакова М.Т.,  Бекаулова Ж.М., Нальгожина Н.Ж.   Бұл мақалада білім беру саласында жаңа технологияларды пайдалану қарастырылған. Білім беруге әртүрлі инновациялық әзірлемелерді енгізуге талдау жүргізілді. Авторлар физиканы зерттеу үшін виртуалды шынайылық технологиясын пайдалана отырып, өзіндік бағдарламалық өнімін ұсынды. Мұндай тәсіл қосымшамен өзара іс-қимылды қызықты әрі есте қаларлықтай…

Радиация көздері орналасқан жерді анықтау

МРНТИ 47.49.31                                                                                 №2 (2020г.) Арсланов М.З., Зейнуллин А.А., Мустафин С.А., Мухаев  Д.К.   Электромагниттік өрістің күш өлшегішін физикалық қол жетімді өлшеу аймағының маңында жылжыту арқылы сәулелену көзінің орнын анықтау әдісі жасалды. Ұсынылған жұмыстың тақырыбы радиотехника саласына, нақтырақ айтқанда радиоактивті сәулелену көзінің координаттарын анықтау әдістері туралы. Түйінді сөздер: сәулелену көзі, рұқсат етілетін аймақ, субрегион, өлшем, аймақ,…

Изучение светопроницаемости пластиковых панелей и оценка качества изображения при диагностике замкнутых пространств с использованием прибора ночного видения

А.Ж. Есбулатова, К.Н. Войнов

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования в пассажирских транспортных средствах внутренних панелей из ТОСП ® GS в комплекте с модернизированным прибором ночного видения для диагностирования замкнутого пространства при естественном или искусственном освещении. Представлены данные экспериментального изучения влияния толщины и цвета пластиковых панелей на их светопроницаемость. Приведены результаты оценки качества изображения по абсолютной, относительной шкалам, а так же с использованием RGB-гистограмм и вейвлет – анализа. Обнаружено что проницаемость света зависит от толщины и цвета пластины. Замена части внутренней обшивки на панели из пластифицированного акрилового блочного листа категории ТОСП ® GS и использование модернизированного прибора ночного видения позволит осуществить диагностику локальных пространств без демонтажа обшивки и обеспечит повышение эффективности контроля по предотвращению перевозки запрещенных грузов.
Ключевые слова: пассажирский транспорт, визуальный контроль, прибор ночного видения, светопроницаемость пластиковых панелей.

Исследование проблем внедрения электронного документооборота

А.Н. Светлых

Аннотация. Рассмотрен процесс внедрения Системы электронного документооборота Цель статьи – выявить проблемы, возникающие при внедрении электронного документооборота в компаниях, относящихся к малому бизнесу. Приведены примеры программ, представленных на рынке Казахстана, их стоимость и  адаптивность к требованиям, предъявляемыми небольшой компанией к таковым. Приведен анализ сложения стоимости программы СЭД и сопутствующих процессу внедрению затрат, которые по тем или иным причинам не показаны производителями и компаниями, оказывающих услуги по внедрению СЭД. Приведено сравнение затрат на приобретение и внедрение СЭД, а также сопутствующие затраты в течении первых трех лет владения программой  с возможностями изыскания источников финансирования небольшой компании, представителя малого бизнеса в сфере услуг. Предложены практические рекомендации по внедрению СЭД в компании, с возможностью снижения затрат и повышению качества процесса внедрения.
Ключевые слова: электронный документооборот, электронные документы, малый бизнес, автоматизация управления, анализ затрат.